Skip to content

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych zgodnie z LOPD

wszykina.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, informuje, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej: wszykina.pl, znajdują się w określonych zautomatyzowanych zbiorach użytkowników serwisów wszykina.pl.

Celem zbierania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych jest utrzymanie relacji handlowych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i innej działalności wszykina.pl.

Dane te będą przekazywane tylko tym podmiotom, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

wszykina.pl podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw dostępu, sprzeciwu, sprostowania i anulowania określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (UE). Skorzystanie z tych praw może być dokonane przez samego użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@wszykina.pl.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, informując o wszelkich zmianach wszykina.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych:

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W wszykina.pl, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu: wszykina.pl, w następujących celach:

  1. W przypadku zamawiania towarów i usług oferowanych przez wszykina.pl, w celu utrzymania stosunku umownego, jak również zarządzania, administrowania, informowania, dostarczania i ulepszania serwisu.
  2. Przesłanie informacji wymaganych przez formularze znajdujące się na wszykina.pl.
  3. Wysyłanie newsletterów, a także informacji handlowych o promocjach i/lub reklamach wszykina.pl i branży.

Przypominamy, że można sprzeciwić się wysyłaniu informacji handlowych w dowolny sposób i w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej.

Pola w tych zapisach są obowiązkowe, ponieważ w przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe zrealizowanie wyrażonych celów.

Jak długo będą przechowywane zebrane dane osobowe?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są stosunki handlowe lub nie zażądają Państwo ich usunięcia oraz w okresie, w którym może powstać odpowiedzialność prawna za świadczone usługi.

Legitymizacja:

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na następujących podstawach prawnych, które je legitymizują:

  1. Prośba o informację i/lub zawarcie umowy na usługi wszykina.pl, których warunki zostaną Państwu udostępnione w każdym przypadku, przed ewentualnym zawarciem umowy.
  2. Swobodna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, o ile informujemy Cię poprzez udostępnienie Ci niniejszej polityki prywatności, którą po przeczytaniu, jeśli się z nią zgadzasz, możesz zaakceptować poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, takie jak zaznaczenie przeznaczonego do tego celu pola.

Jeżeli nie przekażą nam Państwo swoich danych lub przekażą je nieprawidłowo lub niekompletnie, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie, co uniemożliwi udzielenie Państwu żądanych informacji lub realizację umowy o świadczenie usług.

Dane gromadzone przez użytkowników usług

W przypadkach, gdy użytkownik umieszcza pliki z danymi osobowymi na serwerach hostingu współdzielonego, wszykina.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika GDPR.

Przechowywanie danych zgodnie z LSSI

wszykina.pl informuje, że jako dostawca usługi hostingu danych i zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI), przechowuje przez okres maksymalnie 12 miesięcy informacje niezbędne do identyfikacji pochodzenia hostowanych danych oraz czasu, w którym usługa została uruchomiona. Zatrzymanie tych danych nie narusza tajemnicy komunikacji i może być wykorzystane wyłącznie w kontekście dochodzenia karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, udostępniając je sędziom i/lub sądom lub ministerstwu, które tego wymaga.

Przekazywanie danych do Sił i Korpusów Państwa będzie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Copyright wszykina.pl

wszykina.pl jest właścicielem wszelkich praw autorskich, praw własności intelektualnej i przemysłowej, know-how oraz wszelkich innych praw związanych z zawartością serwisu wszykina.pl i oferowanych w nim usług, a także programów niezbędnych do ich realizacji oraz informacji z nimi związanych.

Powielanie, publikowanie i/lub nieprywatne wykorzystywanie całości lub części zawartości strony internetowej wszykina.pl bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Oprogramowanie Własność intelektualna

Użytkownik musi szanować oprogramowanie osób trzecich udostępnione przez wszykina.pl, nawet jeśli jest ono darmowe i/lub ogólnodostępne.

wszykina.pl posiada niezbędne prawa eksploatacyjne i prawa własności intelektualnej do oprogramowania.

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do zamówionej usługi, do oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi, ani do informacji technicznych służących do monitorowania usługi, z wyjątkiem praw i licencji niezbędnych do wykonania zamówionych usług i tylko na czas trwania zamówionych usług.

Na wszelkie działania wykraczające poza realizację umowy, użytkownik będzie potrzebował pisemnego upoważnienia ze strony wszykina.pl, a użytkownik ma zakaz dostępu, modyfikacji, przeglądania konfiguracji, struktury i plików serwerów należących do wszykina.pl, przyjmując na siebie odpowiedzialność cywilną i karną wynikającą z wszelkich zdarzeń, które mogą wystąpić w serwerach i systemach bezpieczeństwa jako bezpośrednia konsekwencja niedbałego lub złośliwego działania z jego strony.

Własność intelektualna hostowanych treści

Zabronione jest korzystanie z usług świadczonych przez wszykina.pl niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej, w szczególności:

  • Wykorzystanie niezgodne z prawem hiszpańskim lub naruszające prawa osób trzecich.
  • Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek treści, które w opinii wszykina.pl są agresywne, obsceniczne, obraźliwe, niezgodne z prawem, rasistowskie, ksenofobiczne lub zniesławiające.
  • Cracki, numery seryjne programów lub inne treści naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich.
  • Zbieranie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody lub niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  • Wykorzystanie serwera pocztowego domeny i adresów e-mail do wysyłania niechcianych wiadomości masowych.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojej strony internetowej, przekazywane i przechowywane informacje, linki hipertekstowe, roszczenia osób trzecich i działania prawne w odniesieniu do własności intelektualnej, praw osób trzecich i ochrony nieletnich.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego, handlu elektronicznego, praw autorskich, zachowania porządku publicznego, a także uniwersalnych zasad korzystania z Internetu.

Użytkownik zwolni wszykina.pl z kosztów poniesionych przez wszykina.pl w każdym przypadku, za który użytkownik ponosi odpowiedzialność, w tym kosztów i opłat prawnych, nawet w przypadku nieprawomocnego orzeczenia sądu.

Ochrona przechowywanych informacji

wszykina.pl wykonuje kopie zapasowe treści umieszczonych na swoich serwerach, jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników. Nie gwarantuje również pełnego odtworzenia danych usuniętych przez użytkowników, ponieważ dane mogły zostać usunięte i/lub zmodyfikowane w czasie, jaki upłynął od ostatniego backupu.

Oferowane usługi, z wyjątkiem szczególnych usług tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują odtworzenia zawartości przechowywanej w kopiach zapasowych wykonanych przez wszykina.pl, gdy utrata ta jest zawiniona przez użytkownika; w takim przypadku zostanie ustalona opłata w zależności od złożoności i objętości odzyskania, zawsze po akceptacji użytkownika.

Odtworzenie usuniętych danych jest wliczone w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści nastąpiła z przyczyn leżących po stronie wszykina.pl.

Komunikacja handlowa

W ramach stosowania LSSI. wszykina.pl nie będzie wysyłać reklam ani informacji promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej, które nie zostały wcześniej zamówione lub wyraźnie autoryzowane przez odbiorców tychże.

W przypadku użytkowników, z którymi nawiązano wcześniej stosunki umowne, wszykina.pl jest uprawnione do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług wszykina.pl, które są podobne do tych, które zostały pierwotnie uzgodnione z klientem.

W każdym przypadku użytkownik, po potwierdzeniu swojej tożsamości, może za pośrednictwem kanałów obsługi klienta zażądać, aby nie przesyłano mu dalszych informacji handlowych.