Skip to content

Nota prawna

SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA STRONĘ INTERNETOWĄ.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres contact@wszykina.pl.

OBJECT

Niniejsza INFORMACJA PRAWNA reguluje prawa i obowiązki wszykina.pl (zwanej dalej „tą stroną”) oraz użytkowników, w związku z dostępem, nawigacją i korzystaniem z niniejszej strony internetowej, z zastrzeżeniem, że wszykina.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, jej zawartości, przy czym obowiązują te opublikowane w momencie nawigacji.

Poprzez przeglądanie, oglądanie i korzystanie z niniejszej strony internetowej użytkownik uzyskuje status użytkownika, co oznacza jego wyraźną akceptację wszystkich klauzul wskazanych w niniejszej Informacji prawnej, jak również innych ostrzeżeń lub szczególnych klauzul, które zostały ustanowione w różnych sekcjach dotyczących zawierania umów, korzystania z usług, produktów, rejestracji lub sekcji Witryny.

W związku z tym, jeśli użytkownik nie akceptuje klauzul ustanowionych w niniejszej Informacji prawnej, musi powstrzymać się od dostępu i/lub korzystania z usług i/lub treści udostępnianych na Stronie, a także opuścić Stronę.

Strona ta może w każdej chwili, bez uprzedzenia, zakończyć, zawiesić lub przerwać dostęp do treści strony, bez możliwości dochodzenia przez Użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania.

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Jako użytkownik naszej strony internetowej jesteś zobowiązany do niewykorzystywania jej do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i ogólnie do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej nocie prawnej. Podobnie, użytkownik jest zobowiązany do nieprowadzenia działań reklamowych lub komercyjnych poprzez wysyłanie wiadomości wykorzystujących fałszywą tożsamość.

niniejsza strona internetowa działa wyłącznie jako odpowiedzialny za Stronę dostawca usług informacyjnych i treści, zarówno w ramach własnych usług, jak i usług osób trzecich, z którymi zawarła umowy, nie odpowiadając za treści, które wbrew tym warunkom mogą być przesyłane lub publikowane przez użytkowników, przy czym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i legalność tych treści.

niniejsza strona może przerwać działanie strony, z której korzysta użytkownik i natychmiast zakończyć relację z użytkownikiem, jeśli wykryje użycie strony lub którejkolwiek z oferowanych na niej usług, które może być uznane za sprzeczne z tym, co zostało wyrażone w niniejszej nocie prawnej.

Zawartość oferowanych usług i ich użytkowanie są ograniczone do użytkowników powyżej 18 roku życia. Ta strona przypomina dorosłym użytkownikom, którzy są odpowiedzialni za osoby nieletnie, że to oni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za określenie, które usługi i/lub treści nie są odpowiednie dla wieku tych osób. W przypadku dostępu i rejestracji przez osobę niepełnoletnią zakłada się, że dostęp ten został dokonany za uprzednią i wyraźną zgodą jej rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, przy czym niniejsza strona zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w tym zakresie wszelkich weryfikacji i kontroli, jakie uzna za stosowne.

niniejsza strona informuje, że istnieją programy komputerowe, które umożliwiają filtrowanie i blokowanie dostępu do pewnych treści i usług, dzięki czemu rodzice lub opiekunowie mogą np. decydować, do jakich treści i usług internetowych osoby niepełnoletnie mają dostęp, a do jakich nie.

W żadnym wypadku ta strona nie będzie odpowiedzialna za prawdziwość danych dostarczonych przez użytkowników, więc każdy z nich będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczone do tej strony są odpowiednie, dokładne, aktualne i dokładne lub, w przeciwnym razie, za ewentualne konsekwencje, które mogą wynikać z braku jakości i dokładności danych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

niniejsza strona internetowa nie gwarantuje, że treści są dokładne lub wolne od błędów, ani że swobodne korzystanie z treści przez użytkownika nie naruszy praw osób trzecich. Za dobre lub złe wykorzystanie tej strony i jej zawartości odpowiedzialny jest użytkownik.

Podobnie zabronione jest powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub reemitowanie, w całości lub w części, informacji zawartych na stronie, niezależnie od celu i środków użytych do tego celu, bez uprzedniej zgody tej strony internetowej.

LINKI LUB LINKI

Jak wskazano powyżej, nasza strona internetowa, oprócz linków do produktów, może zawierać linki do stron osób trzecich. Podkreślamy, że strony należące do tych osób trzecich nie zostały sprawdzone ani nie podlegają kontroli przez niniejszy serwis, dlatego też serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, ani za środki podjęte w celu ochrony Twojej prywatności, ani za przetwarzanie Twoich danych osobowych, ani za inne, które mogą się pojawić.

niniejsza strona zaleca uważne przeczytanie warunków użytkowania, polityki prywatności, informacji prawnych i / lub podobnych tych stron.

W przypadku zainteresowania aktywacją linku do którejkolwiek ze stron niniejszej witryny należy o tym poinformować, uzyskując wyraźną zgodę na utworzenie linku. Niniejsza witryna zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się aktywacji linków do swojej witryny.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

niniejsza strona nie będzie odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio za:

Jakość usług, szybkość dostępu, poprawność działania lub dostępność czy ciągłość działania Strony.

Uszkodzenia, które mogą powstać w sprzęcie użytkownika w wyniku korzystania ze strony.

Przypadki, w których osoba trzecia, łamiąc ustalone środki bezpieczeństwa, uzyskuje dostęp do wiadomości lub wykorzystuje je do przesyłania wirusów komputerowych.

Wady i usterki wszelkiego rodzaju treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych.

Legalność, wiarygodność i przydatność treści, które użytkownicy przekazują za pomocą strony lub oferowanych na niej usług, jak również ich prawdziwość lub dokładność. Niniejsza strona nie kontroluje sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony, ani nie gwarantuje, że robią to zgodnie z postanowieniami niniejszej noty prawnej.

Przykładowo i bez ograniczeń, użytkownik będzie odpowiedzialny za:

Za wprowadzane przez nich treści, w szczególności za dane i informacje wprowadzane i przesyłane do Spółki za pośrednictwem Strony lub na Stronie.

Do przeprowadzania wszelkiego rodzaju działań na stronach osób trzecich, lub działań, które są nielegalne, szkodliwe dla praw, szkodliwe i/lub szkodliwe.

Naruszenie któregokolwiek z powyższych obowiązków przez użytkownika może doprowadzić do podjęcia odpowiednich środków chronionych prawem i w ramach realizacji swoich praw lub obowiązków, przez tę stronę internetową może dojść do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika naruszającego prawo, bez możliwości jakiegokolwiek odszkodowania za wyrządzone szkody.

polityka prywatności i ochrony danych

ta strona nie zbiera bezpośrednio żadnych danych o użytkownikach, wszelkie informacje o użytkownikach będą uzyskiwane przez osoby trzecie (jeśli są to Google Analytics, Adsense lub inne narzędzia), tak więc zgodność z prawem ochrony danych musi być brana pod uwagę przez te osoby trzecie. W żadnym wypadku informacje odnoszące się do danych osobowych lub statystycznych nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

POLITYKA COOKIES

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie wykorzystywania plików cookies, korzystanie z nich będzie traktowane zgodnie z postanowieniami sekcji zwanej Polityką Plików Cookies, istniejącej na tej stronie i którą każdy użytkownik musi przeczytać, zaakceptować i/lub ograniczyć podczas przeglądania, o czym wyraźnie informuje baner o plikach cookies na naszej stronie internetowej oraz dodatkowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies na tej samej stronie. Użytkownik może ograniczyć pobieranie COOKIES w opcjach przeglądarki.

OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI.

Niniejsza nota prawna została sporządzona w języku hiszpańskim i podlega aktualnemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, które ma zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie w zakresie interpretacji, ważności i egzekwowania. Ta strona internetowa i użytkownik, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, poddają się sądom i trybunałom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika w przypadku jakichkolwiek sporów, które mogą powstać. W przypadku, gdy adres Użytkownika znajduje się poza Hiszpanią, ta strona i Użytkownik zgadzają się poddać sądom i trybunałom w A Coruña, Hiszpania, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Warunki użytkowania

  1. Jeśli przeglądasz tę stronę, akceptujesz warunki użytkowania i prywatności, jak również oświadczasz, że zapoznałeś się z informacją prawną.
  2. Ani ta strona, ani jej przedstawiciele prawni nie są odpowiedzialni za treść lub prawdziwość polityki prywatności, które mogą mieć usługi osób trzecich poza tą stroną.
  3. Kopiowanie lub całkowite albo częściowe przepisywanie jakiegokolwiek tekstu z tej strony internetowej do jakiegokolwiek użytku jest wyraźnie zabronione. Teksty na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do czytania, prosimy nie wykorzystywać ich do innych celów.
  4. Kopiowanie lub pobieranie obrazów z głównej strony tej witryny jest wyraźnie zabronione.
  5. Hotlinkowanie zdjęć strony głównej tej witryny jest niedozwolone.
  6. Dozwolone jest kopiowanie i wykorzystywanie struktur HTML i stylów CSS użytych na tej stronie, pod warunkiem, że jest to częściowo, a nigdy w całości format generujący stronę identyczną z tą.

W przypadku nieprzestrzegania tych warunków, możemy być zobowiązani do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.